většina subsystémů řídí přístup a práci uživatelů uživatelskými rolemi. Role reprezentuje souhrn oprávnění přiřazený skupině uživatelů se stejnou charakteristikou.

Pro každý subsystém rozeznáváme mimo jiné tyto vztahy:
  • Garant – je osobou pověřenou a odpovědnou za řízení vymezeného úseku činnosti, pro který je daný subsystém provozován
  • Schvalovatel – schvaluje přidělení uživatelských rolí pro jednotlivé uživatele v rozsahu stanoveném garantem subsystému
  • Uživatel – je osoba, která obdržela příslušnou uživatelskou roli v subsystému na základě schválení schvalovatelem nebo na základě pravidla pro procesní role stanoveného garantem subsystému
Role rozdělujeme do dvou skupin
Business role
  • jedná se o role, které zastávají jednotliví pracovníci v organizační struktuře (např. děkan, proděkan, vedoucí, tajemník atp.),
  • formát: B-81370-VEDOUCI, kde B je typ role, 81370 je číslo organizační jednotky, VEDOUCI je název pozice.
Technické role
  • jedná se o role v připojených subsystémech (např. KOS, SGS atd.),
  • formát: T-KOS-16114-UCITEL, kde T je typ role, 16114 je číslo organizační jednotky nebo nákladového střediska, UCITEL je název role, tento název je odvozen od rolí v daném subsystému (viz. pověření k provozování).
O role lze žádat:
  • pomocí IdM – elektronicky,
  • jinak – papírově atp.

Pro většinu subsystémů jsou vytvořeny Pověření k provozování, kde jsou definovány uživatelské role a pravidla pro jejich přidělování.Vlastník stránky: VIC - oddělení integrace a koordinace (81370) , Poslední změna: 30.04.2019