většina subsystémů řídí přístup a práci uživatelů uživatelskými rolemi. Role reprezentuje souhrn oprávnění přiřazený skupině uživatelů se stejnou charakteristikou.

Pro každý subsystém rozeznáváme mimo jiné tyto vztahy:

  • Garant – je osobou pověřenou a odpovědnou za řízení vymezeného úseku činnosti, pro který je daný subsystém provozován
  • Schvalovatel – schvaluje přidělení uživatelských rolí pro jednotlivé uživatele v rozsahu stanoveném garantem subsystému
  • Uživatel – je osoba, která obdržela příslušnou uživatelskou roli v subsystému na základě schválení schvalovatelem nebo na základě pravidla pro procesní role stanoveného garantem subsystému

V systému rolí dochází od 1.2.2023 ke změně metodiky jejich označování a struktury. Původní 2 typy byly nahrazeny obecnější strukturou, která je popsána na stránce „Nová metodika rolí – 2023„.

O role lze žádat:

  • pomocí UserMap – elektronicky,
  • jinak – papírově atp.

Přípraváři rolí

  • jsou k dispozici na většině fakult a součástí,
  • mají právo vyhledat všechny schvalované role své součásti, vygenerovat žádosti o tyto role určené schvalovateli ke schválení/zamítnutí a má právo anulovat žádosti o role,
  • pro svou součást je můžete rychle najít na stránce na stránce https://ist.cvut.cz/podpora/ u Vaší součásti pod tlačítkem „přípraváři rolí“.

Pro většinu subsystémů jsou vytvořeny Pověření k provozování, kde jsou definovány uživatelské role a pravidla pro jejich přidělování.Vlastník stránky: VIC - oddělení základních IT systémů I. (81370) , Poslední změna: 27.03.2023