Politika IMS – VIC ČVUT v Praze

Výpočetní a informační centrum (VIC) je součástí komplexu ČVUT v Praze a jeho primárním posláním je podpora zavádění a provoz informačních technologií do všech činností ČVUT v Praze. Dále VIC zajišťuje školení, kurzy přednášky a praktická cvičení, poskytuje konzultace a poradenské služby. V rámci své činnosti také připravuje účelové publikace, uživatelské příručky a materiály pro uživatele výpočetní techniky a síťových služeb. Sekundárním posláním je poskytování služeb externím zákazníkům, kterým chce VIC poskytovat služby vysoké kvalitativní úrovně. Tato poslání mají za cíl pomoci splnit strategii, vizi a misi celého ČVUT v Praze. Do této oblasti patří mimo jiné posílení postavení ČVUT jako významné a vyhledávané výzkumné univerzity, posílení jejího postavení na čele spolupráce s průmyslem a veřejnou správou a vytváření podmínek pro růst inovačního potenciálu univerzity.

Přístup pracovníků VIC je tedy orientován směrem na splnění očekávání jak studentů ČVUT v Praze, tak i externích zákazníků. Proto se VIC neustále snaží zdokonalovat své technické zázemí a s jeho pomocí také portfolio služeb a realizaci procesů vedoucích k uspokojení potřeb zákazníků.

Bezpečnost dat klientů univerzity (akademických pracovníků, zaměstnanců a studentů) a externích zákazníků je považována za prioritní, jejich ochraně a dostupnosti je věnována vysoká pozornost a přikládána velká důležitost. Tomu odpovídají i opatření přijatá v rámci analýzy rizik. VIC respektuje a dodržuje všechny relevantní regulatorní, právní a normativní požadavky. Dodržování uzavřených dohod a smluv je pro organizaci zásadní. V dokumentu „Metodika hodnocení rizik“ byla identifikována metodika hodnocení rizik a byla stanovena kritéria, podle kterých probíhá jejich hodnocení.

Smlouvy a dohody jsou vždy koncipovány jednoznačným způsobem, který definuje rozsah a kvalitu služeb VIC. Poskytování služeb je věnována vysoká péče současně s dostupnou a dostatečnou kapacitou jak personální, tak zařízení nutných pro splnění závazků VIC. Nastavení procesů pro řešení incidentů, problémů, změn a podnětů od zákazníků je v souladu s nejlepšími známými postupy. Dodržování uzavřených dohod o kvalitě služeb je monitorováno a případné odchylky jsou bezodkladně řešeny. Pracovníci VIC neustále sledují vývojové trendy, aby tak mohli interním i externím zákazníkům nabízet stále lepší služby.

 

  • Za kvalitu poskytovaných služeb ručíme svým jménem podpořeným hlubokou historickou zkušeností, sahající více jak 300 let do historie technického vysokého učení v Českých zemích.
  • Naší prioritou je spokojený zákazník.
  • Prezentujeme se jako dodavatel kvalitních a komplexních produktů.
  • Zabezpečujeme splnění zákonných norem a požadavků při svých činnostech.
  • Našim zákazníkům chceme být spíše partnerem než pouhým dodavatelem.

 

DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY VIC

  • Trvalé udržování vysoké úrovně služeb za využití moderních technologií.
  • Zvyšování odborné způsobilosti všech pracovníků a zvyšování produktivity práce.
  • Specializace na vybrané typy technologií a služeb a v rámci nich dosahování špičkové úrovně.
  • Používání a podpora materiálů šetrných k životnímu prostředí.
  • Péče o stálé zákazníky prostřednictvím nabídky kvalitních služeb.

 

 Vlastník stránky: VIC - sekretariát ředitele (81911) , Poslední změna: 16.08.2019